Μάιος 18th, 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΤΟΝ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (special survey / renewal survey)» Συνολικής εκτιμώμενης αξίας 89.000,00€ απαλλασσομένου ΦΠΑ, ΑΡ. ΠΡ. 20011/2549/18.05.2021 & ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 132173

Μάιος 18, 2021 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 2:35pm on Tuesday May 18th, 2021

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.