ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -NAUTILOS-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/4343/05.08.2022

Σεπτέμβριος 23, 2022 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Wednesday September 28th, 2022

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -LIONHARE-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/4231/01.08.2022

Σεπτέμβριος 23, 2022 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Wednesday September 28th, 2022

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ -ECOHULLCLEAN- ΚΑΙ -ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/4765/07.09.2022

Σεπτέμβριος 23, 2022 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Wednesday September 28th, 2022

More

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας δημόσιας σύμβασης με χρήση ηλεκτρονικών μέσων για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και αναλωσίμων για τις εργασίες πεδίου, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 104.999 ευρώ πλέον ΦΠΑ, αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 172598

Σεπτέμβριος 22, 2022 Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:34am on Wednesday October 12th, 2022

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε/Α ΦΙΛΙΑ

Σεπτέμβριος 21, 2022 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Monday September 26th, 2022

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ

Σεπτέμβριος 21, 2022 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Monday September 26th, 2022

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -SOCIOCOAST-

Σεπτέμβριος 16, 2022 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday September 20th, 2022

More

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΜΙΑΣ ΠΗΓΗΣ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΤΥΠΟΥ L7902-20 ΤΗΣ HAMAMATSU Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ SKYSCAN 1172 (BRUKER), ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ MAPWORMS ΚΩΔ. 33.4022201», ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 49.900,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, ΜΕ ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 171912

Σεπτέμβριος 16, 2022 Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday October 3rd, 2022

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «NAUTILOS» και «BRIDGE-BS (Advancing Black Sea Research and Innovation to Co-Develop Blue Growth within Resilient Ecosystems)».

Σεπτέμβριος 15, 2022 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Monday September 19th, 2022

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος «CCMRI Climate Change Metagenomic Record Index» με Κ.Ε. (33.4032201/001).

Σεπτέμβριος 13, 2022 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday October 7th, 2022

More

« Previous Posts Next posts »

Powered by WordPress. Designed by elogi.