Απρίλιος 18th, 2018

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την ανάθεση εκπόνησης μελέτης και επίβλεψης για τη μετασκευή του Ε/Σ «ΦΙΛΙΑ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής εκτιμώμενης αξίας 44.800€ πλέον Φ.Π.Α.

Απρίλιος 18, 2018 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Thursday May 3rd, 2018

More

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘AMARE’.

Απρίλιος 18, 2018 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Friday May 4th, 2018

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.