Ιούνιος 18th, 2018

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης με αντικείμενο «την ανάθεση μηχανουργικών εργασιών για την επιθεώρηση των κυρίων μηχανών και ηλεκτρομηχανών του σκάφους Ε/Α ΦΙΛΙΑ, σύμφωνα με τον πίνακα εργασιών του Παραρτήματος», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, εκτιμώμενης αξίας 17.000€ πλέον Φ.Π.Α., με το ενδεχόμενο να υπάρξουν και επιπλέον εργασίες, με τη συνολική αξία της σύμβασης να υπερβαίνει τις 20.000€.

Ιούνιος 18, 2018 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:30pm on Monday July 2nd, 2018

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.