Δεκέμβριος 24th, 2018

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και αναλωσίμων γραφικής ύλης, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 54.293,95 € πλέον ΦΠΑ

Δεκέμβριος 24, 2018 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:30pm on Thursday January 11th, 2018

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.