Αύγουστος 26th, 2020

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών εργαστηρίων και προγραμμάτων (εργαστηριακών αναλωσίμων)» στο πλαίσιο του έργου «Διαχείριση οξυγόνου σε κλωβούς εκτροφής ιχθυοκαλλιέργειας για μεγιστοποίηση των παραγωγικών αποδόσεων» που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, εκτιμώμενης αξίας 24.118,00€ πλέον ΦΠΑ

Αύγουστος 26, 2020 Γιούλη Παπαδάκη Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Tuesday September 15th, 2020

More

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια επιστημονικών οργάνων» στο πλαίσιο του έργου «Διαχείριση οξυγόνου σε κλωβούς εκτροφής ιχθυοκαλλιέργειας για μεγιστοποίηση των παραγωγικών αποδόσεων» που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, εκτιμώμενης αξίας 20.967€ πλέον ΦΠΑ

Αύγουστος 26, 2020 Γιούλη Παπαδάκη Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Tuesday September 15th, 2020

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.