Σεπτέμβριος 29th, 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΒΙΟΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΣΕ ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΑ ΙΧΘΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΑΚΤΗΡΙΟΦΑΓΩΝ» ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΕΠΑΛΘ) 2014-2020 (2019ΣΕ086ΣΕ08610017), ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 80.645,00€ πλέον ΦΠΑ, ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 100060

Σεπτέμβριος 29, 2020 Γιούλη Παπαδάκη Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Thursday October 15th, 2020

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.