Οκτώβριος 19th, 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ»

Οκτώβριος 19, 2023 Γιούλη Παπαδάκη Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 3:00pm on Wednesday November 22nd, 2023

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Οκτώβριος 19, 2023 Γιούλη Παπαδάκη Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 3:00pm on Wednesday November 22nd, 2023

More

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ»

Οκτώβριος 19, 2023 Γιούλη Παπαδάκη Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 3:00pm on Wednesday November 22nd, 2023

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.