Μάιος 13th, 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ TON ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 68.350,00€ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ, ΑΡ.ΠΡ. 20011/1813/07.05.2020 & ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 92030

Μάιος 13, 2020 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday June 15th, 2020

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.