Μάιος 25th, 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (HIMIOFOTS)» με κωδ.πράξης 5002739 (ΥΠΟΕΡΓΩΝ 4, 5 και 8) εκτιμώμενης ΑΞΙΑΣ: 233.871€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, αρ. εσηδης 92587

Μάιος 25, 2020 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΙΛΑ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday June 29th, 2020

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.