Μάιος 26th, 2020

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 332.437,68€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α., αρ. εσηδης 92691

Μάιος 26, 2020 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΙΛΑ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Tuesday July 7th, 2020

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 2020-ΦΑΣΗ 2

Μάιος 26, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 10:59pm on Saturday May 30th, 2020

More

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού επεξεργασίας, παρουσίασης και αποθήκευσης των δεδομένων πολυδεσμικής βαθυμετρίας. Παρακαλώ οι προσφορές να σταλούν στα e-mail’s : gahatiris@hcmr.gr, promithies@hcmr.gr μέχρι τις 9/6/2020 και ώρα 12.00 μμ Αρμόδιος για πληροφορίες : κ. Χατήρης 2241078320

Μάιος 26, 2020 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:30pm on Tuesday June 9th, 2020

More

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αλιευτικού εξοπλισμού και των παρελκόμενων του για την μελέτη της βιοποικολότητας στην παράκτια ζώνη της Πράξης «Αναβάθμιση και συμπλήρωση της ερευνητικής υποδομής του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου και του Π/ΕΕ ΑΛΚΥΩΝ του ΕΛΚΕΘΕ. Παρακαλώ οι προσφορές να σταλούν στα e-mail’s :gahatiris@hcmr.gr, promithies@hcmr.gr μέχρι τις 9/6/2020 και ώρα 12.00 μμ Αρμόδιος για πληροφορίες : κ. Χατήρης, τηλ. 2241078320

Μάιος 26, 2020 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:30pm on Tuesday June 9th, 2020

More

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού υποστήριξης του συστήματος πολυδεσμικής βαθυμετρίας του Π/ΕΕ ΑΛΚΥΩΝ του ΕΛΚΕΘΕ. Παρακαλώ, οι προφορές να σταλούν στα e-mail’s: gahatiris@hcmr.gr, promithies@hcmr.gr μέχρι τις 9/6/2020 και ώρα 12.00 μμ. Αρμόδιος για πληροφορίες: κ. Χατήρης, τηλ. 2241078320

Μάιος 26, 2020 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:30pm on Tuesday June 9th, 2020

More

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού του συστήματος αυτόματου καταγραφέα αγωγιμότητας – θερμοκρασίας βάθους CTD του Π/ΕΕ ΑΛΚΥΩΝ του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Παρακαλώ, οι προφορές να σταλούν μέχρι τις 9/6/2020 και ώρα 12.00 μμ στα e-mail’s : gahatiris@hcmr, promithies@hcmr.gr Αρμόδιος για πληροφορίες : κ. Χατήρης, τηλ. 2241078320

Μάιος 26, 2020 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:30pm on Tuesday June 9th, 2020

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.