Ιούνιος 3rd, 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: «Δειγματοληψίες ιχθυοπανίδας ποταμών στην Αν. Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία και Θεσσαλία» εκτιμώμενης αξίας 193.548,39 € πλέον Φ.Π.Α., αρ. εσηδης 92979

Ιούνιος 3, 2020 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΙΛΑ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Tuesday July 7th, 2020

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.