Ιούνιος 9th, 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΥΔΡΟΠΤΕΡΟΥ (GLIDER) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 9 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (HIMIOFOTS)» με κωδ.πράξης 5002739 Aρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 93189

Ιούνιος 9, 2020 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Tuesday June 30th, 2020

More

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και συναφών προϊόντων στο πλαίσιο του έργου RADIO-ΕΛΙΔΕΚ», εκτιμώμενης αξίας 22.196,00€ πλέον ΦΠΑ

Ιούνιος 9, 2020 Γιούλη Παπαδάκη Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Monday June 22nd, 2020

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.